<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> 劍心粵劇團

最新消息

推介: 悲歡離合平常事
   處之泰然歡笑天

成人粵劇培訓班招生

青少年粵劇培訓班招生
     
 
梁森兒老師在文匯報的訪問 2020/2021粵劇實踐計劃

視像介紹, 報名表格

 
     
  下載課程申請表格